Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 15)

Soalan 15:Rajah 6 menunjukkan sebuah segi tiga ABC. Diberi luas segi tiga ABC ialah 21 cm2 dan ∠BAC adalah sudut cakah.Rajah 6Cari(a) ∠BAC, [3 markah](b) panjang BC, dalam cm, [2 markah](c) panjang garis serenjang dari A ke BC. [3 markah]Penyelesaian:(a) Luas Δ= 1 2 absinC 21= 1 2 ( 14 )( 5 )sin∠BAC sin∠BAC= 21×2 14×5 … Read more

Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 14)

Soalan 14:(a) Selesaikan persamaan 3 sin⁡ 2x = 4 kos⁡x untuk 0∘ ≤ x ≤ 360∘. [4 markah](b) Selesaikan persamaan serentak 2 kos⁡ (x – y) = √3 and 2 kos ⁡(x + y) = 1, dengan keadaan kedua-dua x dan y ialah sudut tirus. [4 markah]Penyelesaian:(a) 3sin2x=4kosx 3(2sinxkosx)=4kosx 6sinxkosx=4kosx 6sinxkosx−4kosx=0 2kosx( 3sinx−2 )=0 2kosx=0 … Read more

Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 11 & 12)

Soalan 12:(a) Cari bilangan cara untuk menyusun setiap perkataan SAKU dan SAKA jika tiada pengulangan huruf dibenarkan. Adakah bilangan cara susunan yang dibentuk adalah sama?Jelaskan.  [3 markah](b) Dua bot digunakan untuk menyeberangi sebatang sungai dengan setiap bot hanya boleh memuatkan 7 orang penumpang. Terdapat 9 orang penumpang dewasa dan 4 orang kanak-kanak.Jika bilangan kanak-kanak adalah … Read more

Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 9)

Soalan 9:Rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan ADBC, berpusat di O dengan diameter 12 cm manakala sektor ADC berpusat di A dengan jejari AD = 10 cm.Rajah 4Dengan menggunakan π = 3.142,cari(a) ∠BAC dalam radian, (2 markah)(b) luas, dalam cm2, bagi kawasan berlorek. (3 markah) Penyelesaian:(a) Dengan mengguna rumus kosinus, 6 2 = 10 2 + … Read more

Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 7)

Soalan 7:Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.Rajah 2Rajah 2 menunjukkan sebuah trapezium ABCDE dengan keadaan BC ialah tinggi bagi trapezium ABCDE.Cari(a) nilai k, (2 markah)(b) koordinat bagi titik C. (4 markah) Penyelesaian:(a) m AB = m ED 4−3 7−4 = 0−( −1 ) k−0 1 3 = 1 k k=3 (b) Persamaan EC, titik E(2,−1),  y−( −1 )= … Read more

Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 5 & 6)

Soalan 5:(a) Diberi suatu janjang geometri dengan sebutan-sebutan a, ar, ar2, ar3, … , arn-2, arn-1 dan hasil tambah  sebutan pertama ialah Sn. Terbitkan rumus hasil tambah  sebutan pertama, Sn bagi janjang geometri apabila |r| < 1. [3 markah](b) Seterusnya, cari nilai bagi n dengan keadaan hasil tambah 2n sebutan pertama adalah 127/128 kali hasil tambah … Read more

Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 1 & 2)

Soalan 1: Diberi g( x )= 2x−5 3x−p , x≠q (a)(i) Ungkapkan p dalam sebutan q dan cari g-1 (x) dalam sebutan p. (a)(ii)   Diberi  g n−1 ( x )= px−5 3x−2 , x≠k , tentukan nilai n dengan membandingkan g-1 (x) di atas dengan gn-1 (x) yang diberikan. Seterusnya, cari nilai k. [5 markah] (b) Apakah … Read more