Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 15)


Soalan 15:
Rajah 6 menunjukkan sebuah segi tiga ABC. Diberi luas segi tiga ABC ialah 21 cm2 dan ∠BAC adalah sudut cakah.
Rajah 6

Cari
(a) ∠BAC, [3 markah]
(b) panjang BC, dalam cm, [2 markah]
(c) panjang garis serenjang dari A ke BC. [3 markah]


Penyelesaian:
(a)

Luas Δ= 1 2 absinC 21= 1 2 ( 14 )( 5 )sinBAC sinBAC= 21×2 14×5 sinBAC=0.6 BAC= 36.87 o Sudut cakah BAC= 180 o 36.87 o = 143.13 o


(b)

B C 2 = 14 2 + 5 2 2( 14 )( 5 )cos 143.13 o B C 2 =221( 112 ) BC= 333  =18.248 cm


(c)

Diberi luas bagi Δ ABC=21  cm 2 Panjang garis serenjang dari A ke BC adalah tinggi, h bagi , 1 2 ×h×18.248=21 h= 21×2 18.248   =2.302 cm


Leave a Comment