Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 7)


Soalan 7:
Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.

Rajah 2

Rajah 2 menunjukkan sebuah trapezium ABCDE dengan keadaan BC ialah tinggi bagi trapezium ABCDE.
Cari
(a) nilai k, (2 markah)
(b) koordinat bagi titik C. (4 markah)


Penyelesaian:
(a)

m AB = m ED 43 74 = 0( 1 ) k0 1 3 = 1 k k=3


(b)

Persamaan EC, titik E(2,1),  y( 1 )= 1 3 ( x2 ) y+1= 1 3 ( x2 ) 3y+3=x2 x=3y+5 ….. (1) m ED × m BC =1 1 3 × m BC =1 m BC =3 Persamaan BC, titik E(7,4), y4=3( x7 ) y4=3x+21 y=3x+25 ….. (2) Gantikan (1) ke dalam (2), y=3( 3y+5 )+25 y=9y15+25 10y=10 y=1 Dari (1), x=3( 1 )+5 x=8 Titik C=( 8, 1 ).

Leave a Comment