Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 3 & 4)


Soalan 3:
(a) Cari nilai p dan q bagi persamaan (√2 – 1)(p + q√2) = 5 – √8. [3 markah]

(b)Cari nilai p yang memuaskan persamaan berikut:
3 log p pq + 3 log q pq +2=5p [3 markah]


Penyelesaian:
(a)
( 2 1 )( p+q 2 )=5 8 p+q 2 = 5 8 2 1 p+q 2 = 5 8 2 1 × 2 +1 2 +1 p+q 2 = 5 2 +5 8×2 8 1 p+q 2 =5 2 +54 4×2 p+q 2 =5 2 +12 2 p+q 2 =1+3 2 p=1, q=3


(b)
3 log p pq + 3 log q pq +2=5p 3 log pq pq log pq p + 3 log pq pq log pq q =5p2 3 log pq p+3 log pq q log pq pq =5p2 3 log pq p+3 log pq q=5p2 log pq ( pq ) 3 =5p2 3 log pq ( pq )=5p2 3=5p2 5p=5 p=1


Soalan 4:
Tentukan sama ada persamaan berikut ialah sistem persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah atau bukan. Terangkan. [1 markah]
2x + y = z2
4x – 2y + 3z = 6
11y + 5xz = 3

Selesaikan sistem persamaan linear berikut dan jelaskan hasil dapatan. [4 markah]
y – 7z = -2
xy + 5z = 2
-2x + 2y – 10z = 6

Penyelesaian:

(a) Bukan, kerana terdapat persamaan yang mempunyai kuasa pemboleh ubah ialah 2.

(b)
y – 7z = -2
y = -2 + 7z ………… (1)

xy + 5z = 2
2x – 2y + 10z = 4 ………… (2)

-2x + 2y – 10z = 6 ………… (3)

(2) + (3),
0 = 10

Maka, sistem persamaan linear ini tiada penyelesaian kerana 0 ≠ 10.

Leave a Comment