Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 10)


Question 10:
(a) Diberi kecerunan tangen kepada lengkung y = x2 (3 + px) ialah -3 apabila x = -1.
Cari nilai p. [2 markah]

(b) Isi padu, V cm3, bagi sebuah pepejal diberi oleh V=8π r 2 + 2 3 π r 3 , r ialah jejari. Cari perubahan hampir bagi V, dalam sebutan π, jika r bertambah daripada 3 cm kepada 3.005 cm. [3 markah]


Solution:
(a)

Diberi  dy dx =3, x=1 y= x 2 ( 3+px ) dy dx = x 2 ( p )+( 3+px )( 2x ) 3=p x 2 +6x+2p x 2 3=p ( 1 ) 2 +6( 1 )+2p ( 1 ) 2 3=p6+2p 3=3p6 3p=3 p=1


(b)

Diberi δr=3.0053=0.005 V=8π r 2 + 2 3 π r 3 δV δr = dV dr δV= dV dr ×δr δV=[ 2( 8 )πr+3( 2 3 )π r 2 ]×0.005  =( 16πr+2π r 2 )×0.005  =[ 16π( 3 )+2π ( 3 ) 2 ]×0.005  =66π×0.005  =0.33π


Leave a Comment