Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 1 (Soalan 23 – 25)

Soalan 23 (4 markah):Rajah 10 menunjukkan kedudukan tiga tapak perkhemahan A, B dan C di bahagian tebing sebatang sungai yang dilukis pada suatu satah Cartes, dengan keadaan A dan B terletak pada sebelah tebing sungai yang lurus.Rajah 10Sam hendak menyeberangi sungai tersebut dari tapak perkhemahan C ke tebing sungai bertentangan di mana terletaknya tapak perkhemahan A dan B.Cari jarak terdekat, dalam m, yang dia boleh lalui untuk … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 1 (Soalan 11 – 13)

Soalan 12 (4 markah):Rajah 5 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O.Rajah 5PR dan QR masing-masing adalah tangen kepada bulatan itu pada titik P dan titik Q. Diberi bahawa panjang lengkok PQ ialah 4 cm dan  OR= 5 α  cm.  Ungkapkan dalam sebutan α,(a) jejari, r, bulatan itu,(b) luas, A, kawasan berlorek.Penyelesaian: (a) Diberi  s PQ =4             rα=4                r= 4 α  cm (b) PR= ( 5 α … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 1 (Soalan 8 – 10)

Soalan 8 (3 markah):Rajah 3 menunjukkan vektor-vektor  OP → ,  OQ →  dan  OM → dilukis pada grid segi empat sama.Rajah 3 ( a ) Ungkapkan  OM →  dalam bentuk h p ˜ +k q ˜ ,  dengan keadaan h dan k ialah pemalar. ( b ) Pada Rajah 3, tanda dan label titik N  dengan keadaan  MN → + OQ → =2 OP → . Penyelesaian: (a) OM → = p ˜ … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 1 (Soalan 1 – 4)

Soalan 1 (2 markah):Rajah 1 menunjukkan graf taburan kebarangkalian bagi suatu pemboleh ubah rawak X, X ~ N(μ, σ2).Rajah 1Diberi bahawa AB adalah paksi simetri bagi graf itu.(a) Nyatakan nilai μ.(b) Jika luas kawasan berlorek ialah 0.38, nyatakan nilai bagi P(5 ≤ X ≤ 15).Penyelesaian:(a)μ = 0(b)P(10 ≤ X ≤ 15)= 0.5 – 0.38= 0.12P(5 ≤ X ≤ 10)= P(10 … Read more