Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 14)

Soalan 14 (10 markah):Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.   Rajah 8 menunjukkan prisma lutsinar dengan tapak PQRS berbentuk segi empat tepat. Permukaan condong PQUT ialah segi empat sama dengan sisi 12 cm dan permukaan condong RSTU ialah segi empat tepat. PTS ialah keratan rentas seragam bagi prisma itu. QST ialah satah berwarna hijau di dalam prisma itu. Diberi bahawa … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 13)

Soalan 13 (10 markah):Jadual 2 menunjukkan maklumat berkaitan empat bahan, J, K, L dan M, yang digunakan dalam pembuatan satu jenis minuman bertenaga.   Kos pengeluaran bagi minuman bertenaga ini ialah RM47600 pada tahun 2017.(a) Jika harga bahan K pada tahun 2013 ialah RM4.20, cari harganya pada tahun 2017. (b) Peratus penggunaan bagi beberapa bahan diberikan dalam Jadual 2.Hitung … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 10)

Soalan 10 (10 markah):Rajah 7 menunjukkan garis lurus 4y = x – 2 menyentuh lengkung x = y2 + 6 pada titik P. Rajah 7Cari(a) koordinat P,(b) luas kawasan berlorek,(c) isi padu kisaran, dalam sebutan π, apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung dan garis lurus x = 8 dikisarkan melalui 180o pada paksi-x.   Penyelesaian: (a) 4y=x−2………(1) x= y 2 … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9 (10 markah):Satu kajian menunjukkan bahawa baki hutang kad kredit pelanggan-pelanggan adalah bertabur secara normal seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.   (a)(i) Cari sisihan piawai.(ii) Jika 30 orang pelanggan dipilih secara rawak, cari pelanggan yang mempunyai baki hutang kad kredit di antara RM1800 dan RM3000. (b) Didapati bahawa 25% pelanggan mempunyai jumlah baki … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 8)

Soalan 8 (10 markah):Rajah 5 menunjukkan segi tiga OAQ dan segi tiga OPB dengan keadaan titik P berada pada OA dan titik Q berada pada OB. Garis lurus AQ dan garis lurus PB bersilang pada titik R.   Diberi bahawa  OA → =18 x ˜ ,  OB → =16 y ˜ , OP:PA=1:2, OQ:QB=3:1, PR → =m PB →  dan  QR → =n QA → , dengan keadaan m dan n ialah pemalar. ( a ) Ungkapkan  OR →  dalam sebutan … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 7)

Soalan 7 (10 markah): ( a ) Buktikan sin( 3x+ π 6 )−sin( 3x− π 6 )=kos3x ( b ) Seterusnya, ( i ) selesaikan persamaan sin( 3x 2 + π 6 )−sin( 3x 2 − π 6 )= 1 2  untuk 0≤x≤2π      dan beri jawapan anda dalam bentuk pencahan termudah dalam sebutan π radian, ( ii ) lakar graf bagi y=sin( 3x+ π 6 )−sin( 3x− π 6 )− 1 2  untuk 0≤x≤π. Penyelesaian: ( a )  … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 5)

Soalan 5 (7 markah):Persatuan matematik SMK Mulia menganjurkan satu pertandingan mencipta logo untuk persatuan itu.   Rajah 3 menunjukkan logo berbentuk bulatan yang dicipta oleh Adrian. Ketiga-tiga kawasan berwarna biru adalah kongruen. Diberi bahawa perimeter bagi kawasan berwarna biru ialah 20π cm.[Guna π = 3.142]Cari(a) jejari, dalam cm, bagi logo itu kepada integer terhampir,(b) luas, … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 4)

Soalan 4 (7 markah):Rajah 2 menunjukkan plan bagi sebuah taman berbentuk segi empat tepat ABCD. Taman itu terdiri daripada sebuah kolam berbentuk semi bulatan ATD dan kawasan berumput ABCDT.Diberi bahawa DC = 6y meter dan BC = 7x meter, x ≠ y. Luas taman berbentuk segi empat tepat ABCD ialah 168 meter2 dan perimeter kawasan berumput ialah 60 meter. Kolam dengan kedalaman … Read more