Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 11)

Soalan 11 (10 markah):
Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.
Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Satu garis lurus akan diperoleh apabila graf  y 2 x  melawan  1 x diplotkan.(a) Berdasarkan Jadual 1, bina satu jadual bagi nilai-nilai  1 x  dan  y 2 x .
( b ) Plot  y 2 x  melawan  1 x , menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit        pada paksi- 1 x  dan 2cm kepada 2 unit pada paksi- y 2 x .       Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.

 

(c) Menggunakan graf di 11(b)
(i) cari nilai y apabila x = 2.7,
(ii) ungkapkan y dalam sebutan x.


Penyelesaian:
(a)(b)


(c)(i)

Apabila x=2.7,  1 x =0.37 Daripada graf, y 2 x =5.2 y 2 2.7 =5.2 y=3.75

 


(c)(ii)

Daripada graf, pintasan-yc = –4 Kecerunan, m= 16( 4 ) 0.80 =25 Y=mX+c y 2 x =25( 1 x )4 y= 254x

Leave a Comment