Matematik Tambahan SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 5)


Soalan 6:
Jadual 1 menunjukkan sisihan dari min markah yang diperoleh Nora dalam suatu ujian bulanan. Sisihan dari min markah bagi Sejarah telah tertinggal.

Jadual 1

Diberi bahawa min markahnya bagi semua 9 mata pelajaran itu ialah 60.
Cari
(a) markah median, [4 markah]
(b) sisihan piawai. [3 markah]


Penyelesaian:
(a)


\(\begin{array}{l}\text{Min markah}=60\\\frac{450+m}9=60\\450+m=540\\\text{         }m=90\end{array}\)

Markah untuk Sejarah = 90
38, 40, 41, 54, 62, 62, 70, 83, 90
Markah median = 62

(b)


\(\begin{array}{l}\text{Sisihan piawai}=\sqrt{\frac{2818}9}\\\text{                       }=17.695\end{array}\)

 

Leave a Comment