Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 1 (Soalan 14 – 16)


Soalan 15 (4 markah):
Diberi bahawa kos α = t dengan keadaan t ialah pemalar dan 0o ≤ α ≤ 90o.
Ungkapkan dalam sebutan t
(a) sin (180o + α),
(b) sek 2α.

Penyelesaian:
(a)
sin( 180 o +α ) =sin180kosα+kos180sinα =0sinα =sinα = 1 t 2

(b)
sek2α= 1 kos2α  = 1 2ko s 2 α1  = 1 2 t 2 1Soalan 16 (3 markah):
Rajah 7 menunjukkan dua buah sektor AOD dan BOC bagi dua bulatan dengan pusat sepunya O.

Rajah 7

Sudut yang dicangkum pada pusat O oleh lengkok major AD ialah 7α radian dan perimeter seluruh rajah ialah 50 cm.
Diberi OB = r cm, OA = 2OB dan ∠BOC = 2α, ungkapkan r dalam sebutan α.


Penyelesaian:

Panjang lengkok major AOD =2r×7α =14rα Panjang lengkok minor BOC =r×2α =2rα Perimeter seluruh rajah =50 cm 14rα+2rα+r+r=50 16rα+2r=50 8rα+r=25 r( 8α+1 )=25 r= 25 8α+1

Leave a Comment