Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 1 (Soalan 17 – 19)


Soalan 17 (3 markah):
Diberi bahawa  5 ( 2x+3 ) n dx= p ( 2x+3 ) 5 +c , dengan keadaan c, n dan p ialah pemalar.
Cari nilai n dan nilai p.

Penyelesaian:
5 ( 2x+3 ) n dx= 5 ( 2x+3 ) n dx = 5 ( 2x+3 ) n+1 ( n+1 )×2 +c = 5 2( 1n ) × 1 ( 2x+3 ) n1 +c = 5 2( 1n ) ( 2x+3 ) n1 +c Bandingkan  5 2( 1n ) ( 2x+3 ) n1 dengan  p ( 2x+3 ) 5 n1=5 n=6 5 2( 1n ) =p 5 2( 16 ) =p 5 2( 5 ) =p p= 1 2


Soalan 18 (3 markah):
Satu garis lurus melalui P(3, 1) dan Q(12, 7). Titik R membahagi tembereng garis PQ dengan keadaan 2PQ = 3RQ.
Cari koordinat R.

Penyelesaian:2PQ=3RQ PQ RQ = 3 2 Titik R =( 1( 12 )+2( 3 ) 1+2 , 1( 7 )+2( 1 ) 1+2 ) =( 18 3 , 9 3 ) =( 6,3 )


Soalan 19 (3 markah):
Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan   y=x+ r x 2 , dengan keadaan r ialah pemalar. Rajah 8 menunjukkan graf garis lurus yang diperoleh dengan memplotkan  ( yx ) melawan  1 x 2 .

Diagram 8

Ungkapkan h dalam sebutan p dan r.


Penyelesaian:

y=x+ r x 2 yx=r( 1 x 2 )+0 Y=mX+c m=r, c=0 m= y 2 y 1 x 2 x 1 r= 5p0 h 2 0 hr 2 =5p hr=10p h= 10p r

Leave a Comment