1.5.1 Fungsi, SPM Praktis (Kertas 1, soalan pendek)


Soalan 1:
Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara set M dan set N dalam bentuk graf.
Nyatakan
(a) julat hubungan itu,
(b) jenis hubungan antara set M dan set N.

Penyelesaian:
 
(a) Julat hubungan = {p, r, s}.

(b) Jenis hubungan antara set M dan set N adalah hubungan banyak kepada satu.Soalan 2:
Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara set P dan set Q.


Nyatakan
(a) objek bagi 3,
(b) julat hubungan itu.

Penyelesaian:
(a) Objek bagi 3 ialah 7.
(b) Julat hubungan = {–3, –1, 1, 3}.


Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan suatu fungsi g : xx – 2k, dengan keadaan k ialah pemalar.

Cari nilai k.

Penyelesaian:
Diberi g( 6 )=12    g( 6 )=62k   12=62k  2k=612    k=3


Soalan 4:
Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara set M dan set N dalam bentuk rajah anak panah.

(a) Wakilkan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.
(b) Nyatakan domain hubungan itu.

Penyelesaian
(a) Hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib = {(–4, 8), (3, 3), (4, 8)}.
(b) Domain hubungan = {–4, 3, 4}.


Leave a Comment