Matematik Tambahan SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 5)


Soalan 6:
Jadual 1 menunjukkan sisihan dari min markah yang diperoleh Nora dalam suatu ujian bulanan. Sisihan dari min markah bagi Sejarah telah tertinggal.

Jadual 1

Diberi bahawa min markahnya bagi semua 9 mata pelajaran itu ialah 60.
Cari
(a) markah median, [4 markah]
(b) sisihan piawai. [3 markah]


Penyelesaian:
(a)


Min markah=60 450+m 9 =60 450+m=540          m=90

Markah untuk Sejarah = 90
38, 40, 41, 54, 62, 62, 70, 83, 90
Markah median = 62

(b)


Sisihan piawai= 2818 9                        =17.695

Leave a Comment