Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 13 & 14)

Soalan 13 (10 markah):Jadual 2 menunjukkan maklumat berkaitan empat bahan, J, K, L dan M, yang digunakan dalam pembuatan satu jenis minuman bertenaga.Kos pengeluaran bagi minuman bertenaga ini ialah RM47600 pada tahun 2017.(a) Jika harga bahan K pada tahun 2013 ialah RM4.20, cari harganya pada tahun 2017.(b) Peratus penggunaan bagi beberapa bahan diberikan dalam Jadual 2.Hitung kos pengeluaran yang … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 10 & 11)

Soalan 10 (10 markah):Rajah 7 menunjukkan garis lurus 4y = x – 2 menyentuh lengkung x = y2 + 6 pada titik P. Rajah 7Cari(a) koordinat P,(b) luas kawasan berlorek,(c) isi padu kisaran, dalam sebutan π, apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung dan garis lurus x = 8 dikisarkan melalui 180o pada paksi-x.Penyelesaian: (a) 4y=x−2………(1) x= y 2 +6………(2) Gantikan (2) ke dalam (1): … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 7 – 9)

Soalan 7 (10 markah): ( a ) Buktikan sin( 3x+ π 6 )−sin( 3x− π 6 )=kos3x ( b ) Seterusnya, ( i ) selesaikan persamaan sin( 3x 2 + π 6 )−sin( 3x 2 − π 6 )= 1 2  untuk 0≤x≤2π  dan beri jawapan anda dalam bentuk pencahan termudah dalam sebutan π radian, ( ii ) lakar graf bagi y=sin( 3x+ π 6 )−sin( 3x− π 6 )− 1 2  untuk 0≤x≤π. Penyelesaian: ( a ) Sebelah kiri, … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 5 & 6)

Soalan 5 (7 markah):Persatuan matematik SMK Mulia menganjurkan satu pertandingan mencipta logo untuk persatuan itu.Rajah 3 menunjukkan logo berbentuk bulatan yang dicipta oleh Adrian. Ketiga-tiga kawasan berwarna biru adalah kongruen. Diberi bahawa perimeter bagi kawasan berwarna biru ialah 20π cm.[Guna π = 3.142]Cari(a) jejari, dalam cm, bagi logo itu kepada integer terhampir,(b) luas, dalam cm2, … Read more

Matematik Tambahan SPM 2018, Kertas 2 (Soalan 3 & 4)

Soalan 3 (6 markah):Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.Rajah 1 menunjukkan segi tiga OCD.Rajah 1(a) Diberi luas segi tiga OCD ialah 30 unit2, cari nilai h.(b) Titik Q (2, 4) terletak pada garis lurus CD.(i) Cari CQ : QD.(ii) Titik P bergerak dengan keadaan PD = 2 PQ.   Cari persamaan lokus P.Penyelesaian: (a) Diberi luas △ OCD = 30 1 2  | 0  h −6   0  2   8   … Read more