10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 7:Rajah di bawah menunjukkan sebuah sisi empat ABCD dengan keadaan sisi AB dan sisi CD adalah selari. ∠BAC ialah sudut cakah.Diberi bahawa AB = 14 cm, BC = 27 cm, ∠ACB = 30o dan AB : DC = 7 : 3.Hitung(a) ∠BAC.(b) panjang, dalam cm, bagi pepenjuru BD.(c) luas, dalam cm2, bagi sisi empat … Read more10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 2: Rajah di bawah menunjukkan trapezium ABCD.(a) Hitung (i) ∠BAC. (ii) panjang, dalam cm, bagi AD. (b) Garis lurus AB dipanjangkan ke B’ dengan keadaan BC = B’C. (i) Lakar trapezium AB’CD. (ii) Hitung luas, dalam, cm2, bagi ∆BB’C.   Penyelesaian: (a)(i) 5 2 = 4 2 + 7 2 −2( 4 )( 7 )kos∠BAC 25=16+49−56kos∠BAC 56kos∠BAC=40 kos∠BAC= 40 … Read more10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 5: Rajah di bawah menunjukkan sebuah sisi empat PQRS. (a) Cari (i) panjang, dalam cm, bagi QS. (ii) ∠QRS. (iii) luas, dalam cm2, bagi sisi empat PQRS. (b)(i) Lakar sebuah segi tiga S’Q’R’ yang mempunyai bentuk berbeza daripada segi tiga SQR dengan keadaan S’R’ = SR, S’Q’ = SQ dan ∠S’Q’R’ = ∠SQR. (ii) Seterusnya, nyatakan ∠S’R’Q’. Penyelesaian: (a)(i) ∠P=180−76−34=70 QS sin70 = … Read more10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 5: Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga ABC. (a) Hitungkan panjang, dalam cm, bagi AC. (b)   Suatu sisi empat ABCD dibentuk dengan keadaan AC ialah pepenjuru, ∠ ACD = 45° dan AD = 14 cm. Hitung dua nilai yang mungkin bagi ∠ ADC. (c) Dengan menggunakan ∠ ADC yang tirus dari (b), hitungkan i. panjang, dalam … Read more10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 3: Rajah menunjukkan trapezium PQRS. PS adalah selari dengan QR dan ∠QRS ialah sudut cakah. Cari  (a)  panjang, dalam cm, QS.  (b)  panjang, dalam cm, RS.  (c)  ∠QRS.  (d)  luas, dalam cm2, segitiga QRS. Penyelesaian: (a) Q S sin P = P S sin Q Q S … Read more10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)

10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 1: Rajah di bawah menunjukkan sisi empat ABCD. Luas segitiga BCD ialah 12 cm2 dan ∠BCD ialah tirus. Hitung  (a)  ∠BCD,  (b)  Panjang, dalam cm, bagi BD,  (c)  ∠ABD,  (d)  luas, dalam cm2, sisi empat ABCD. Penyelesaian: (a) Diberi luas ∆ BCD = 12 cm2 ½ (BC) … Read more10.4 Penyelesaian Segitiga, SPM Praktis (Kertas 2)