Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 15)

Soalan 15 (10 markah):Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.Rajah 8 menunjukkan sisi empat PQRS pada suatu satah mengufuk.VQSP ialah sebuah piramid dengan keadaan PQ = 12 m dan V adalah 5 m tegak di atas P.Cari(a) ∠QSR,(b) panjang, dalam m, bagi QS,(c) luas, dalam m2, bagi satah condong QVS.   Penyelesaian: (a) sin∠QSR 20.5 = sin 64 o 22 sin∠QSR= sin 64 o 22 … Read more

Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 13)

Soalan 13 (10 markah):Jadual 2 menunjukkan harga dan indeks harga bagi tiga jenis bahan P, Q dan R, yang digunakan dalam penghasilan sejenis mi segera.   (a) Harga bahan Q menokok sebanyak 20% dari tahun 2014 hingga tahun 2016.(i) Nyatakan nilai x.(ii) Cari nilai y. (b) Hitung indeks gubahan bagi kos membuat mi segera pada tahun 2016 berasaskan tahun 2014. (c) Diberi bahawa … Read more

Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 11)

Soalan 11 (10 markah):Rajah 6 menunjukkan lengkung y = 2×2 – 18 dan garis lurus PQ yang merupakan tangen kepada lengkung itu pada titik K.Diberi bahawa kecerunan garis lurus PQ ialah 4.(a) Cari koordinat titik K(b) Hitung luas rantau berlorek.(c) Apabila rantau yang dibatasi oleh lengkung, paksi-x dan garis lurus y = h diputarkan melalui 180o pada paksi-y, isi padu kisaran ialah 65π unit3.  Cari nilai h. … Read more

Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9 (10 markah):Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada suatu eksperimen.Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan  y− h = hk x , dengan keadaan h dan k ialah pemalar. (a) Plot xy melawan x, menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-xy.Seterusnya, lukis … Read more

Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 7)

Soalan 7 (10 markah):(a) Jisim bagi buah tembikai susu yang dihasilkan di sebuah ladang bertaburan secara normal dengan min 0.8 kg dan sisihan piawai 0.25 kg. Buah tempikai susu itu dikelaskan kepada tiga gred A, B dan C mengikut jisimnya:Gred A > Gred B > Gred C(i) Jisim minimum bagi sebiji tembikai susu gred A ialah 1.2 kg.Jika sebiji tembikai susu diambil secara rawak … Read more