Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 2 (Soalan 9)

Soalan 9 (10 markah):
Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.
Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada suatu eksperimen.
Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan  y h = hk x , dengan keadaan h dan k ialah pemalar.(a) Plot xy melawan x, menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-xy.
Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.

(b) Menggunakan graf di 9(a), cari
(i) nilai h dan nilai k,
(ii) nilai y yang betul jika satu daripada nilai-nilai y telah tersalah catat semasa eksperimen.


Penyelesaian: 
(a)


(b)

y h = hk x xy h x=hk xy= h x+hk Y=mX+C Y=xy, m= h , C=hk

(b)(i)

m= 36.5 5.1 h = 36.5 5.1 h =7.157 h=51.22 C=4 hk=4 k= 4 h k= 4 51.22 k=0.0781

(b)(ii)

xy=21 3.5y=21 y= 21 3.5 =6.0 Nilai yang betul bagi y ialah 6.0.

Leave a Comment