Matematik Tambahan SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 11)


Soalan 11:
Gunakan kertas graf untuk menjawab soalan ini.
Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah, x dan y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y= a x b , dengan keadaan a dan b ialah pemalar.

Jadual 2

(a) Berdasarkan Jadual 2, bina satu jadual bagi nilai-nilai log10x dan log10y. [2 markah]

(b) Plot log10y melawan log10x, menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi-X dan 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi-Y.
Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. [3 markah]

(c) Menggunakan graf di 11(b), cari nilai [5 markah]
(i) a,   
(ii) b.

Penyelesaian:
(a)


(b)

(c)
y= a x b log 10 y= log 10 ( a x b ) log 10 y= log 10 a log 10 x b log 10 y= log 10 a log 10 x 1 b log 10 y= 1 b log 10 x+ log 10 a Y= log 10 y, m= 1 b , X= log 10 x, c= log 10 a

(c)(i)
c= log 10 a 0.44= log 10 a a= 10 0.44   =2.754

(c)(ii)
m= 1.16 0.44    =2.636 1 b =2.636     b=0.3794

Leave a Comment