6.6.2 Hukum Linear, SPM Praktis (Kertas 2)Soalan 2:
Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.
Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah x dan y, yang diperoleh daripada satu eksperimen.  Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan a y = b x + 1 , dengan keadaan k dan p ialah pemalar.
 
x
1.5
2
3
4
5
6
y
5.004
1.540
0.930
0.770
0.705
0.656
(a) Berdasarkan jadual di atas, bina satu jadual bagi nilai-nilai 1 x  dan  1 y .  
(b) plot 1 y  melawan  1 x ,   dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi 1 x dan skala 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi 1 y  , Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.
(c) Gunakan graf di (b) untuk mencari nilai 
(i) a,
(ii) b,


Penyelesaian:
(a)


(b)


(c)(i)(ii)Leave a Comment