6.6.3 Hukum Linear, SPM Praktis (Kertas 2)


Soalan 3:
Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.
Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah x dan y, yang diperoleh daripada satu eksperimen.  Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = q x + p q x , dengan keadaan p dan q ialah pemalar.

x
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
y
1.0
2.7
4.1
6.5
6.8
8.0
Salah satu daripada nilai y salah direkodkan.
(a) Berdasarkan jadual di atas, bina satu jadual bagi nilai-nilai x2 dan xy.
(b) Plot xy melawan x2 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada kedua-dua paksi.
Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.
(c) Gunakan graf di (b) untuk menjawap soalan di bawah,
(i) Nyatakan nilai y yang salah direkodkan dan tentukan nilai sebenarnya.
(ii)   Cari nilai p dan nilai q.


Penyelesaian:
(a)


(b)


(c)(i)


(c)(ii)
Leave a Comment