6.6.1 Hukum Linear, SPM Praktis (Kertas 2)


Soalan 1:
Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.
Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah x dan y, yang dihubungkan oleh persamaan y = 5 h x 2 + k h x  , dengan keadaan h dan k ialah pemalar.
 
x
2
3
4
5
6
7
y
7.0
11.3
16.0
21.2
27.1
33.2
(a) Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan skala 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi y x  , plot graf y x melawan x.
Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik.
(b) Gunakan graf di (a) untuk mencari nilai
(i) h,
(ii) k,
(iii) apabila x = 6.


Penyelesaian:
(a)
Sediakan satu jadual yang memberikan nilai X (x) dan nilai Y  ( y x ).
(b)
Cari kecerunan garis lurus penyuaian terbaik, m, dan pintasan-Y daripada graf.


(b)(i)(ii)
~ Tukar fungsi tak linear kepada bentuk linear melalui persamaan Y = mX + c.
~ Bandingkan dengan nilai-nilai m dan c di graf, cari nilai h dan nilai k
(b)(iii)
Nilai apabila x = 6

1 thought on “6.6.1 Hukum Linear, SPM Praktis (Kertas 2)”

Leave a Comment