2.5.1 Bentuk Am Fungsi Kuadratik


2.5.1 Bentuk Am Fungsi Kuadratik

  Bentuk am fungsi kuadratik ialah
  f (x) = ax2 + bx + c
  dengan a, b dan c sebagai pemalar dan a ≠ 0,
  dan x adalah satu pembolehubah.

Contoh:
Tentukan sama ada setiap fungsi berikut ialah fungsi kuadratik.
(a) f (x) = (5x 3) (3x + 8)
(b) f (x) = 2(3x + 8)
(c) f ( x ) = 5 2 x 2

Penyelesaian:
(a)
f (x) = (5x 3) (3x + 8)
f (x) = 15x2 + 40x – 9x – 24
f (x) = 15x2 + 31x – 24 → fungsi kuadratik

(b)
f (x) = 2(3x + 8)
f (x) = 6x + 16 → bukan fungsi kuadratik

(c)
bukan fungsi kuadratik


Leave a Comment