Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 1 (Soalan 4 – 7)


Soalan 4 (3 markah):
Rajah 4 menunjukkan trapezium ABCD.

Rajah 4

Diberi  p ˜ =( 3 4 ) dan  q ˜ =( k1   2 ), dengan keadaan k ialah pemalar, cari nilai k.


Penyelesaian:

p ˜ =m q ˜ ( 3 4 )=m( k1   2 ) ( 3 4 )=( mkm    2m ) mkm=3 ………. ( 1 ) 2m=4 ……………. ( 2 ) Dari( 2 ): 2m=4 m=2 Gantikan m=2 ke dalam ( 1 ): 2k2=3 2k=3+2 2k=5 k= 5 2


Soalan 5 (3 markah):
Diberi  25 h+3 125 p1 =1, ungkapkan p dalam sebutan h.

Penyelesaian:
25 h+3 125 p1 =1 25 h+3 = 125 p1 ( 5 2 ) h+3 = ( 5 3 ) p1 5 2h+6 = 5 3p3 2h+6=3p3 3p=2h+9 p= 2h+9 3


Soalan 6 (3 markah):
Selesaikan persamaan: log m 324 log m 2m=2

Penyelesaian:
log m 324 log m 2m=2 log m 324 log m 2m log m m 1 2 =2 log m 3242( log m 2m log m m )=2 log m 3242 log m 2m=2 log m 324 log m ( 2m ) 2 =lo g m m 2 log m ( 324 4 m 2 )=lo g m m 2 324 4 m 2 = m 2 4 m 4 =324 m 4 =81 m=±3( 3 ditolak )


Soalan 7 (2 markah):
Diberi bahawa sebutan ke-n bagi suatu janjang geometri ialah  T n = 3 r n1 2 , rk.  
Nyatakan
(a) nilai k,
(b) sebutan pertama bagi janjang itu.

Penyelesaian:
(a)
k = 0, k = 1 atau k = -1 (salah satu daripada jawapan ini).

(b)
T n = 3 2 r n1 T 1 = 3 2 r 11   = 3 2 r 0   = 3 2 ( 1 )   = 3 2


Leave a Comment