3.7.4 Pengamiran, SPM Praktis (Kertas 1)


Soalan 9:
Diberi y= 5x x 2 +1  dan  dy dx =g( x ), cari nilai bagi  0 3 2g( x )dx.

Penyelesaian:
Memandangkan dy dx =g( x ), maka y= g( x ) dx 0 3 2g( x )dx=2 0 3 g( x )dx   =2 [ y ] 0 3   =2 [ 5x x 2 +1 ] 0 3   =2[ 5( 3 ) 3 2 +1 0 ]   =2( 15 10 )   =3


Soalan 10:
Cari  5 k ( x+1 )dx, dalam sebutan k.

Penyelesaian:
5 k ( x+1 )dx=[ x 2 2 +x ] 5 k   =( k 2 2 +k )( 5 2 2 +5 )   = k 2 +2k 2 35 2   = k 2 +2k35 2


Soalan 11:
Diberi= 2 5 g(x)dx=2 . Cari (a) nilai bagi  5 2 g(x)dx, (b) nilai bagi m jika  2 5 [ g(x)+m( x ) ]dx=19

Penyelesaian:
(a)  5 2 g(x)dx= 2 5 g(x)dx  =( 2 )  =2

(b)  2 5 [ g(x)+m( x ) ]dx=19   2 5 g(x)dx+m 2 5 xdx=19   2+m [ x 2 2 ] 2 5 =19    m 2 [ x 2 ] 2 5 =21     m 2 [ 254 ]=21 21m=42 m=2


Soalan 12:
a) Cari nilai bagi  1 1 ( 3x+1 ) 3 dx. (b) Nilaikan  3 4 1 2x4  dx.

Penyelesaian:
a)  1 1 ( 3x+1 ) 3 dx=[ ( 3x+1 ) 4 4( 3 ) ] 1 1    = [ ( 3x+1 ) 4 12 ] 1 1    = 1 12 [ 4 4 ( 2 ) 4 ]    = 1 12 ( 25616 )    =20

(b)  3 4 1 2x4  dx= 3 4 1 ( 2x4 ) 1 2  dx = 3 4 ( 2x4 ) 1 2  dx = [ ( 2x4 ) 1 2 +1 1 2 ( 2 ) ] 3 4 = [ 2x4 ] 3 4 =[ 2( 4 )4 2( 3 )4 ] =2 2


Leave a Comment