1.4.1 Sukatan Membulat, SPM Praktis (Kertas 1)


1.4.1 Sukatan Membulat, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 1:


Rajah di atas menunjukkan sektor OCB yang berjejari 13 cm dan berpusat O. panjang lengkok

CB = 5.2 cm. Cari
(a) ∠COB in radian,
(b) perimeter kawasan berlorek.


Penyelesaian:
(a)
s = jθ
5.2 = 13 (∠COB)
∠COB = 0.4 radian

(b)
cos C O B = O A O C cos 0.4 = O A 13 (tukar kalkulator kepada mode Rad) O A = 11.97 cm A B = 13 11.97 = 1.03 cm C A = 13 2 11.97 2 C A = 5.07 cm

Perimeter kawasan berlorek = 5.07 + 1.03 + 5.2 = 11.3 cm.


Soalan 2:
 
Rajah menunjukkan sektor AOB suatu bulatan, berpusat O dan berjejari 5 cm. Panjang
lengkok
AB ialah 6cm. Cari luas
(a) sektor AOB,
(b) kawasan berlorek.


Penyelesaian:
(a)
Lengkok AB = 6cm
s = jθ
6 = 5θ
θ = 6/5 rad
Luas sektor AOB
= 1 2 j 2 θ = 1 2 ( 5 ) 2 ( 6 5 ) = 15 c m 2

(b)
Luas kawasan berlorek
= 1 2 j 2 ( θ sin θ ) ( tukar kalkulator kepada mode Rad ) = 1 2 ( 5 ) 2 ( 6 5 sin 6 5 ) = 3.35 cm 2


Soalan 3:
Rajah di bawah menunjukkan sektor QOR bagi sebuah bulatan berpusat O.

Diberi bahawa PS = 8 cm dan QP = PO = OS= SR = 5 cm.
Cari
(a) panjang, dalam cm, lengkok QR,
(b) luas, dalam cm2, kawasan berlorek.


Penyelesaian:
(a)   Panjang lengkok QR = jθ = 10 (1.75) = 17.5 cm

(b)
Luas kawasan berlorek
= Luas sektor QOR– Luas segitiga POS
= ½ (10)2(1.75) – ½ (5) (5) sin 1.75 (Kalkulator ditukar kepada mode RAD)
= 87.5 – 12.30
= 75.2 cm2
 

Leave a Comment