6.4 Memperoleh Maklumat daripada Graf Garis Lurus Penyuaian Terbaik


6.4 Memperoleh Maklumat daripada Graf Garis Lurus Penyuaian Terbaik

Contoh 1:
Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.
Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah x dan y, yang dihubungkan oleh persamaan y = pk√x dengan keadaan p dan k ialah pemalar.

x
1
4
9
16
25
36
y
1.80
2.70
4.05
6.08
9.11
13.67
(a) Plotkan log10 y melawan √x. Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik.
(b) Gunakan graf anda dari (a) untuk mencari nilai dan nilai k.

Penyelesaian:
(a)
Langkah 1: Sediakan suatu jadual yang memberikan nilai (√x) dan nilai Y (log10 y).
Langkah 2:
Dengan menggunakan skala yang sesuai, lukis garis lurus penyuaian terbaik dengan memplot graf Y (log10 y) melawan X (√x).
(b)
Langkah 3: Cari kecerunan garis lurus penyuaian terbaik, m, dan pintasan-Y daripada graf.
Langkah 4:
Tukar fungsi tak linear kepada bentuk linear melalui persamaan Y = mX + c.Langkah 5:
Bandingkan dengan nilai-nilai m dan c di langkah 3, cari nilai p dan nilai k.  Leave a Comment