6.2 Penggunaan Hukum Linear Kepada Fungsi Tak Linear


6.2 Penggunaan Hukum Linear Kepada Fungsi Tak Linear

Menukar persamaan Tak Linear kepada Bentuk Linear
1.   Suatu fungsi tak linear yang melibatkan pembolehubah x dan y boleh ditukarkan kepada bentuk linear melalui persamaan = mX + c, dengan X dan Y ialah fungsi x dan y masing-masing atau kedua-duanya.
 

2.   Bagi hubungan tak linear, graf yang diperoleh apabila y diplotkan melawan x merupakan satu lengkung.


3.   Untuk mendapatkan satu graf garis lurus, langkah-langkah yang berikut boleh diambil.

(i)
Tukar persamaan tak linear kepada bentuk linear = mX + c.
Misalnya:
Persamaan tak linear;
y = a x + b x , a, b pemalar, ditukar kepada bentuk linear:
xy = a (x2) + b
dengan Y = xy , m =a, X = x2 dan c = b

(ii)
   Dengan menggunakan skala yang sesuai, plot graf (xy) melawan X (x2), maka satu graf garis lurus diperoleh.


4.   Pemalar-pemalar a dan b boleh ditentukan daripada kecerunan dan pintasan-Y graf garis lurus yang diperoleh. Bagi contoh di atas;
= kecerunan garis lurus
b = pintasan-Y

Leave a Comment