Matematik Tambahan SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 3)


Soalan 3:
Rajah 1 menunjukkan sektor POQ dengan pusat O.

Diberi bahawa panjang lengkok PB ialah 2.56 cm. [Guna π = 3.142]
Hitung
(a) ∠ POB dalam radian, [2 markah]
(b) luas, dalam cm2, kawasan berlorek. [4 markah]


Penyelesaian:
(a)
s=jθ 2.56=10θ θ=0.256 radian

(b)
Luas OBP = 1 2 j 2 θ = 1 2 × 10 2 ×0.256 =12.8  cm 2 AC 10 =tan 60 o AC=17.32 Luas kawasan berlorek ABC =( 1 2 ×10×17.32 )( 1 2 × 10 2 × π 3 ) =34.233  cm 2 Jumlah luas kawasan berlorek =12.8+34.233 =47.033  cm 2

Leave a Comment