Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)Kertas Model SPM Matematik Tambahan
Bahagian C
[20 markah]
Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.

Soalan 13
Jadual 2 menunjukkan harga, indeks harga dan kadaran bagi empat bahan, A, B, dan D yang
digunakan dalam penghasilan sejenis beg.
 
Bahan
Harga (RM) bagi tahun
Indeks harga pada tahun 2014 berasaskan tahun 2011
Kadaran
2011
2014
A
x
7.20
120
7
B
8.00
9.20
115
3
C
5.00
5.50
y
6
D
3.00
3.75
125
8
Jadual 2
(a) Hitung nilai x dan nilai y.   [2 Markah]
(b) Cari indeks gubahan bagi beg tersebut pada tahun 2014 berasaskan tahun 2011. [3 Markah]
(c) Diberi kos untuk menghasilkan beg tersebut pada tahun 2014 ialah RM 115, hitung kos yang
sepadan pada tahun 2011. [2 Markah]
(d) Dari tahun 2014 hingga tahun 2015, indeks harga bagi bahan B dan C meningkat sebanyak
5%, bahan A merosot sebanyak 10% dan bahan D tidak berubah.
Hitung indeks gubahan pada tahun 2015 berasaskan tahun 2011. [3 Markah]
 

Jawapan serta penyelesaian:
(a)
I= P 1 P 0 ×100 I= P 2014 P 2011 ×100 120= 7.20 x ×100 x=6.00 y= 5.50 5.00 ×100 y=110

(b)
Indeks gubahan bagi beg tersebut pada tahun 2014 berasaskan tahun 2011, I ¯ = IW W I ¯ = ( 120 )( 7 )+( 115 )( 3 )+( 110 )( 6 )+( 125 )( 8 ) 7+3+6+8 I ¯ = 840+345+660+1000 24 I ¯ =118.54

(c)
I ¯ = P 2014 P 2011 ×100 118.54= 115 P 2011 ×100 P 2011 =97.01

(d)
Indeks Gubahan bagi beg itu pada tahun 2015 berasaskan tahun 2011, I ¯ = IW W = ( 120×0.9 )( 7 )+( 115×1.05 )( 3 )+( 110×1.05 )( 6 )+1000 24 = 756+362.25+693+1000 24 =117.14Leave a Comment