Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)Kertas Model SPM Matematik Tambahan
Bahagian B
[40 markah]
Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.

Soalan 9
Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.
Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada satu uji
kaji. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = hkx+ 1, dengan keadaan h dan k
adalah pemalar.
 
x
1
2
3
4
5
6
y
4.0
5.7
8.7
13.2
20.0
28.8
Jadual 1
 
(a) Berdasarkan jadual 1, bina satu jadual bagi nilai-nilai (x + 1) dan log y.   [2 markah]
(b) Plot log y melawan (x + 1), dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 uint pada paksi-(x + 1)
dan 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi-log y.
Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik.   [3 markah]
(c) Gunakan graf anda di 9(b) untuk mencari nilai
(i) h.
(ii)   k.  
[5 markah]


Jawapan serta penyelesaian:
(a)
x + 1
2
3
4
5
6
7
log y
0.60
0.76
0.94
1.12
1.30
1.46
(b)
 
(c)
= hkx + 1
log y = log h + (x + 1) log k
log y = log k (x + 1) + log h
Y = log y
m =  log k
X = (x + 1)
c = log h
 
(i)
log h = pintasan paksi-y
log h = 0.26
h = 1.82

 (ii)
logk=Kecerunan graf = 1.460.60 72 =0.172 k=1.486

Leave a Comment