7.2a Julat


7.2 Sukatan Serakan (Bahagian 1)

7.2a Julat
(A) Julat untuk Data Tak Terkumpul
   Julat
   = nilai cerapan terbesar – nilai cerapan terkecil
 
Contoh 1:
Cari julat bagi set data 2, 4, 7, 10, 13, 16 dan 18.

Penyelesaian:
Julat = nilai cerapan terbesar – nilai cerapan terkecil
= 18 – 2
= 16


(B) Julat untuk Data Terkumpul (dengan Selang Kelas)

Julat
= nilai tengah kelas tertinggi – nilai tengah kelas terendah
Contoh 2:
Jadual yang berikut menunjukkan taburan kekerapan skor yang diperoleh 100 pelajar dalam
suatu pertandingan.


Cari julat bagi set data.

Penyelesaian
:
Julat=nilai tengah kelasnilai tengah kelas                   tertinggi                   terendah Julat= 35+39 2 5+9 2            =377            =30


Leave a Comment