Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan Sahaja)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian B[40 markah]Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.Soalan 7 Buktikan  ( kosek x−sekx sekx cosek x ) 2 =1−sin2x [3 markah](b)(i) Lakar graf bagi y = 1 – sin2x untuk 0 ≤ x ≤ 2π.(b)(ii) Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian persamaan 2− … Read more

Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan Sahaja)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian A[40 markah]Jawap semua soalan.Soalan 1Selesaikan persamaan-persamaan serentak:2(x – y) = x + y – 1 = 2×2 – 11y2   [5 markah] Soalan 2 Diberi f:x→ 5x mx−3 ,x≠ 3 2  dan g:x→3−4x. Cari (a)  nilai bagi m,    [2 markah](b)  gf-1(–2),   [3 markah](c) fungsi h jika hg (x) = 12x + 5   [3 … Read more