2.5.3 Hukum Linear, SPM Praktis (Kertas 1)


2.5.3 Hukum Linear, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 6:
Dua pembolehubah, x dan y, dihubungkan oleh persamaan y2 = pxq. Apabila graf lgy melawan lgx diplotkan, graf garis lurus yang diperoleh mempunyai kecerunan –2 dan pintasan tegak ialah 0.5.  Cari nilai p dan nilai q.

Penyelesaian:

Soalan 7:
Dua pembolehubah, x dan y, dihubungkan oleh persamaan y = c d x .   Apabila graf y melawan xy diplotkan, graf garis lurus yang diperoleh mempunyai kecerunan 2.5 dan pintasan paksi-y ialah 1.25.  Cari nilai dan nilai d.

Penyelesaian:Leave a Comment